چرا کسی منو دوست نداره

چرا کسی منو دوست نداره
درد و دل من در مورد حسی که تو تیتر نوشتم