آمده ام تا مسائل مختلف را به صورت منطقی و با ذکر منابع به دور از سیاست زدگی بررسی کنم حتی سیاسی ترین مسائل را!