عضو شورای سرمایه گذاری در شرکت توسعه کارآفرینی بهمن / Venture Partner @ BahmanCapital