کارشناس سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت توسعه کارآفرینی بهمن / Venture Partner @ BahmanCapital