میترسم

مثل کودکی هراسان که میترسد دامن مادرش را رها کند مبادا که ثانیه‌ای از او دور شود؛ میترسم بیدار شوم!
میترسم چشم باز کنم و تو نباشی📷
در آغوشـــم
روی جناق سینه‌ام
همینطوری که نیستی، اگر در خواب هم نبینمت فاجعه میشود!
میترسم📷‍📷
میترسم از خواب بپرم و فاجعه شود...

📷مأوا مقدم

مأوا مقدم
مأوا مقدم