گرافیست و مارکتر، شیفته‌ی عکاسی، دانشجوی نقاشی! عاشق قهوه و گربه :)