از ماست که بر ماست؛ بخش اول

وقتی حرف از خشونت علیه زنان به میان می آید، تصویر زنی با جثه ظریف و مر...