به بهانه شروع

برای شفاف تر اندیشیدن و برای یادگرفتن مینویسم.شعاری که برای شروع فعال...