کار در شتابدهنده، سهل ممتنع

کار در شتابدهنده، سهل ممتنع
آنچه در این سه سال گذشت.