مهندس نرم افزار,برنامه نویس ,تولید کننده محتوا در حوزه تکنولوژی و نرم افزار