در جستجوی لحظه‌ای متراکم هستم. این لحظات رو گاهی در هنر پیدا می‌کنم و گاهی در چیزهای دیگه. (owrsi.com)