در جستجوی چیزی هستم که لحظه‌ای متراکم رو برام ایجاد کنه. این لحظات رو گاهی در هنر پیدا می‌کنم و گاهی در چیزهای دیگه. (owrsi.com)