آنچه می آموزم را به تو یاد می دهم، تا شاد تر باشی، و در سایه این شادی، حال خوب و وفور نعنا را درک کنی و در نهایت، به خدای پاکی ها وصل شوی. من در https://shadzisti.ir در کنار تو ام. با من هم دل باش.