حضور تو فضای نوآوری و کارآفرینی رو همیشه دوست داشتم؛ شاید همینه که رو کانتنت «بهمن کپیتال» کار می کنم