چرا از دنیای برنامه نویسی به مارکتنیگ مهاجرت کردم؟

چرا از دنیای برنامه نویسی به مارکتنیگ مهاجرت کردم؟
چرا بعد از دو سال از برنامه نویسی خداحافظی کردم؟ چرا واقعا؟ دلیل مهاجر...