سهیل کلاته هستم نوشتن را مثل نیاز به دارو می‌بینم و گاهی می‌نویسم تا آرامش بگیرم. سفر می‌کنم تا تغییر کنم، ببینم و یاد بگیرم www.soheilestan.com