روزمرگی های یک برنامه نویس | ساکن مونترآل | به امید اینکه روزی تو گوگل کار کنم.