روزمرگی های یک برنامه نویس | مهاجرِ آواره در دنیا | معتقد به صلح و آزادی