بعد می‌ریم می‌خوریم پپرونی*...

بعد می‌ریم می‌خوریم پپرونی*...
داستانش طولانی است اما سر راست است! از یک جایی به بعد در زندگی‌ام تصمی...