پوزخند

پوزخند
بیا اینجا... چیزی نیست... کسی کاریت نداره