دانشجوی شنوایی شناسی - توسعه دهنده اندروید - جاوا ، کاتلین ،PHP و اندکی C