جشنِ بارانی.

جشنِ بارانی.
ببار ای بارون ببار. با دلم گریه کن خون ببار.