هم‌آوا آن‌هایی که آرزوهای وجودی‌شان را می‌شناسند و برای زیستن آن دست به خطر می‌زنند و از نوآوری برای تحقق آن استفاده می‌نمایند را یاری می‌کند.