به جای شغل جدید، بازار بسازیم

به جای شغل جدید، بازار بسازیم
در دنیا چطور به "ایجاد شغل" به عنوان یک هدف نگاه میشه؟ نگاهی به روندها...