مدیرعامل استارتاپ استودیو ایده‌ران، کارگردان تداکس تهران