هر پست من الهام بخش یه تغییره، تغییری برای بهتر بودن از دیروز.