زندگی یعنی تجربه، هر پستِ من یه تجربه جدید برای تغییره. تغییری برای بهتر بودن.