نوشتن برای من، خاصیت کُند کنندگی چاقوی تیز روزگار و داره.