مطالعه و نوشتن برای من خاصیت کند کنندگی چاقوی تیز روزگار و داره.