هر نوشته ای که اینجا میزارم، حکم تجربه ی جهان موازی رو برای من داره!