هر آفسایدی آفساید نیست!

هر آفسایدی آفساید نیست!
اگه بتونیم نیت آدمها رو بفهمیم اونوقته که میشه یه آفساید عادلانه گرفت....