وقتی که چهار ماه در شبکه‌های اجتماعی نیستی... | تجربه‌های یک چس‌فالوئر

وقتی که چهار ماه در شبکه‌های اجتماعی نیستی... | تجربه‌های یک چس‌فالوئر
طبق جدیدترین بررسی‌هایم فهمیدم که «ما به تخم هیچ‌کس نیستیم؛ یعنی لیترا...