اِسپاش، فضا به پارسی

واژه عربی فضا به پارسی اِسپاش (espaš) گفته می شود. این واژه از پارسی میانه (پارسیگ) به لاتینی رفت و سپس واژه Spatium (اسپاشیوم) شد. سپس از لاتینی به فرانسوی رفت و Spacieaux یا espace شد، و سپس از فرانسوی به انگلیسی راه پیدا کرد و space شد.

https://virgool.io/pishineh-eran-shahr/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF-mkzkpxla5smr

واژه های منظومه شمسی یا منظومه خورشید به پارسی برابر با سامانه خورشیدی هستند. سامانه خورشیدی در برگیرنده (شامل) یک ستاره به نام خورشید در کانون (مرکز) آن و چندین هَرباسپ یا گویال (سیاره) است که دور آن می گردند. در زیر نام پارسی و عربی چندین هَرباسپ (سیاره) نوشته شده است. همچنین بر پایه این پیوند، گَردَنده برای همسان واژه سیاره برگزیده شده است.

تیر - عطارد
ناهید - زهره
زمین - ارض
بهرام - مریخ
هرمز یا اورمزد - مشتری
کیوان - زحل

همچنین می توانیم از واژه اِسپاش برای ساخت دیگر واژه های کمک بگیریم:

فضایی: اسپاشیک
فضاپیما: اسپاشه
فضای آزاد: اسپاش آزاد

این نوشته از پیوندهای زیر گرفته شده است.

برگرداننده آبادیس - اِسپاش --- که خودش از فرهنگ کوچک پهلوی برداشته است.

برگرداننده آبادیس - سیاره

https://irgool.io/pishineh-eran-shahr/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF-mkzkpxla5smr
https://virgool.io/pishineh-eran-shahr/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-viawknsa4u7z
https://virgool.io/pishineh-eran-shahr/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%BE%D9%8E%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1-yojscomrpy6e
https://virgool.io/pishineh-eran-shahr/%DA%A9%D9%88%D9%81-%D9%88%D9%8E-%D8%A8%D9%8E%D8%BA-lc54dbnmdifo