آن مرد رفت!

آن مرد رفت!
خانه ما کنار اتوبان است. آن قدر کنار اتوبان که جان می دهد برای پلیس را...