آیا خدای باد آورده را باد خواهد بُرد؟!

آیا خدای باد آورده را باد خواهد بُرد؟!
از وقتی چشم باز کردیم،خدا مثل یک توپِ قلقلیِ خیلی قشنگ،توی بغلمون بود!