رزم (داستان کوتاه علمی/تخیلی)

رزم (داستان کوتاه علمی/تخیلی)
پيرمرد آخرين رقمِ كد رمز را نيز وارد مي‌كند.تصوير نمايشگر كوچك، آرام...