فرجام آن انگشت ممّد بقّال که قربانی بانوی عمارت شد!

فرجام آن انگشت ممّد بقّال که قربانی بانوی عمارت شد!
ممّد آقا که محو بانوی عمارت شده بود،توی یه لحظه انگشتش رو با گوشت اشتب...