تو... عالی ترین معلولِ همین حیرتِ شبی به باورِ صبح!

وقتی نگاهت می کردم که اینچنین پر تب و تاب از این تپه بالا میرفتی, تاز...