دلخوشی های وطنی!

دلخوشی های وطنی!
چرا جنس دلخوشی ما ایرانی ها با جنس دلخوشی سایر مردم دنیا متفاوته؟!