عکس داستانک(قسمت یازدهم:زیر پا!)

عکس داستانک(قسمت یازدهم:زیر پا!)
خوشبختی و آرامش خانواده اش را؛آینده فرزندان خردسالش را؛نعمت هایی که دا...