اولين تصادف نسبتا وحشتاك من در اسنپ باكس

اولين تصادف نسبتا وحشتاك من در اسنپ باكس
صبح امروز با توكل بر خداي متعال موتور را روشن و شروع به حركت كردم.سروي...