به خدا شرمنده ام عمو!

به خدا شرمنده ام عمو!
ای کاش می توانستم همه ی شما را به یک پاکت چیپس یا پفک مهمان کنم.