دور‌زدن تحریم‌های گیت‌لب روی سرور

دور‌زدن تحریم‌های گیت‌لب روی سرور
گیت‌لب چند وقت پیش اعلام کرد که از Microsoft Azure به Google Cloud Pla...