هیچهایک به ارمنستان - بخش اول

هیچهایک به ارمنستان - بخش اول
یه روز توی چندتا از سکتورای مغزم احساس خارش شدیدی کردم. هوا حدودا ۵۱ د...