من یک طراح لباسم که دنیای محدودی نداره و مدام درحال جابجایی از شهری به شهر و کشور دیگه ست