دختر فامیل گوشت رو بخوره استخون رو دور نمی‌اندازه!

دختر فامیل گوشت رو بخوره استخون رو دور نمی‌اندازه!
در زمانهای نه چندان دور، ننه حلیمه بود و آرزوی داماد کردن پسران شاخ شم...