یه استارتاپیِ عصبانی؛ فضای کاری اشتراکی نداریم

یه استارتاپیِ عصبانی؛ فضای کاری اشتراکی نداریم
دروغ چرا؟ عصبانیم. خیلی هم عصبانیمیک سال پیش وارد یکی از فضای کاری اشت...