توسعه دهنده کسب و کار، دانشجوی انصرافی دانشگاه علامه، درحال یادگیری...