نگه‌داری متغیرها توی پروژه‌های بزرگ در جاواسکریپت

نگه‌داری متغیرها توی پروژه‌های بزرگ در جاواسکریپت
استفاده از State manager ها برای مدیریت State در پروژه های بزرگ جاوااس...