لاک پشت ها، فقط لاک هایشان از سنگ است!

لاک پشت ها، فقط لاک هایشان از سنگ است!
لاک پشت ما پس از سالها دیگر به زندگی مجردی عادت کرده بود که ما موفق شد...