ترامپ!

ترامپ!
گفتم:تصویر ترامپ روی جلد مجله تایم رو دیدی؟گفت:نه!چه تصویریه؟!گفتم:یه...