ابری به دشت خاطره می‌بارد

ابری به دشت خاطره می‌بارد
کسی که مثل هیچکس نیست، هیچکس نیست