چین ، سفرسوم - قسمت دهم

چین ، سفرسوم - قسمت دهم
توی این شهر مسلمان هم زیاد بود و سنی هم بودن ... مردها ریش بلند بدون س...