گور پدرِ کتاب!

گور پدرِ کتاب!
چرا حتی به کتاب‌ها و نوشته‌ها، باید با احتیاط نزدیک شویم؟!