هدف

توی زندگی باید یاد گرفت که برای هدف هایت بجنگی توی این پیچ و خم ها ممک...