ننه من غریبم بازی(!)

ننه من غریبم بازی(!)
شما دستت تو کاره(!)راست می گن آمریکا قراره بعد از ماه رمضون،ایران رو م...